Mój las

Sprawowany przez starostę, nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (obiegowo - w lasach niepaństwowych) wprowadza ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153).

Nadzór nad gospodarką leśną to szczególnego rodzaju nadzór administracyjny polegający na możliwości władczego ingerowania w działalność właściciela lasu (podmiotu nadzorowanego), wraz z pociąganiem do odpowiedzialności, nakazywaniem naprawienia uchybień, z zagrożeniem karami dyscyplinarnymi w razie niewykonania tychże nakazów. Nadzór ten ma charakter prewencyjny oraz następczy. Do działań prewencyjnych zaliczyć można lustrację (oględziny) lasu, edukację przyrodniczo-leśną, doradztwo oraz udzielanie instruktarzy. Następczy charakter nadzoru przejawia się ustaleniami wiążącymi wprost określonymi ustawą o lasach (np. prowadzenie gospodarki leśnej na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu) bądź będącymi wynikiem zakończonych postępowań administracyjnych, (np. określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej w formie decyzji administracyjnej).   

Genezą nadzoru nad gospodarką leśną była i jest obecnie - jej złożoność. Długookresowy bo nawet i ponad 100 letni "okres produkcji", wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dostosowanych do faz rozwojowych drzewostanu zależnych od różnorodnych czynników ekologicznych to główne cechy leżące u źródeł prawnego usankcjonowania potrzeby objęcia opieką i nadzorem wszystkich lasów. O złożoności decyduje również konieczność wypełniania przez las poza funkcją produkcyjną, także funkcji socjalnej jaki i ochronnej.

Zgodnie z ustawą o lasach do zadań organów sprawujących nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa należy między innymi:

  • określanie decyzją administracyjną, wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów
  • nakazanie wykonania właścicielowi lasu w drodze decyzji obowiązków i zadań których nie wykonuje
  • dokonywanie oceny udatności upraw leśnych na zalesionych gruntach rolnych
  • cechowanie pozyskanego w lasach drewna z wystawieniem dla właściciela lasu dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania
  • nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów
  • wydawanie decyzji, na wniosek właściciela lasu w przypadkach losowych, w sprawie pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu.

W granicach administracyjnych Gminy Miasto Łódź, bezpośrednie działania związane z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa prowadzi Leśnictwo Miejskie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łagiewnickiej 305. Pisma należy kierować na adres: ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź. Więcej informacji na stronie: BIP | Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi - Strona główna (lodz.pl)

Informację na temat organu sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych poza obszarem Łodzi można uzyskać we właściwym ze względu na miejsce położenia lasu starostwie powiatowym, urzędzie gminy lub nadleśnictwie.