Będzie las...

W 2022 roku przystąpiliśmy do realizacji strategicznego celu określonego jako "Dążenie do przekształcania gruntów rolnych oraz nieużytków w tereny leśne i zieleni" w Uchwale Rady Miejskiej w Łodzi nr L/1535/21 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+”. W ramach ww. celu przyjęliśmy ambitny plan zalesienia 160 ha gruntów na terenie naszego miasta do 2030 r.

Zaczynamy jesienią bieżącego roku od zalesień w dwóch rejonach miasta:

  1. Na Żabieńcu obszar rolny o powierzchni blisko 2,5 ha położony na południe od istniejącego kompleksu lasu komunalnego "Uroczysko Żabieniec". Po zalesieniu powierzchnia lasu w tym uroczysku wniesie łącznie 13,87 ha.
  2. W Łaskowicach obszar w większości nieużytkowany rolniczo o powierzchni prawie 4,6 ha położony w rejonie doliny rzeki Dobrzynki.

Kolejne obszary będą zalesiane sukcesywnie, tak aby w ciągu 8 kolejnych lat osiągnąć założony cel tj. powiększenia obszarów lasów miejskich o 160 ha, a może nawet więcej...