Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • pliki (.PDF) publikowane na stronie są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC),
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Zarząd Zieleni Miejskiej i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących zzm.lodz.pl odpowiada: Adam Bandel.
 • E-mail: a.bandel@zzm.lodz.pl
 • Telefon: 42 632 75 79 wew.255

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Łodzi
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • E-mail: lckm@uml.lodz.pl
 • Telefon: 42 638 44 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynków ZZM można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Retkińska 41, 94-004 Łódź - Siedziba główna Zarządu Zieleni Miejskiej - budynek socjalny i sala dydaktyczna zapewnia przestrzenie wolne od barier architektonicznych

94-004 Łódź, ul. Retkińska 39/65 - Wydział Ogród Botaniczny - budynek socjalny i sala dydaktyczna zapewnia przestrzenie wolne od barier architektonicznych

90-329 Łódź, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 61 - Palmiarnia Ogrodu Botanicznego - część udostępniona zwiedzającym jest wolna od barier architektonicznych

91-725 Łódź, al. Palki 9 - Cmentarz Komunalny „Doły” - dostosowany wjazd wózkiem do Domu Pogrzebowego oraz do toalety publicznej. Brak dostosowania wejścia do Kancelarii

92-423 Łódź, ul. Przybyszewskiego 325 - Cmentarz Komunalny „Zarzew” - dostosowany wjazd wózkiem do Kancelarii i Domu Pogrzebowego. Toalety ze stopniami - niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

91-231 Łódź, ul. Hodowlana 28/30 - Cmentarz Komunalny „Szczecińska” - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

91-518 Łódź, Wycieczkowa 103 - Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

91-509 Łódź, Łagiewnicka 305 - Leśnictwo Miejskie w Łodzi - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis Urzędu Miasta Łodzi zawiera:

 • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki;
 • mapę strony, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach;

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi obsługuje osoby niesłyszące w głównej siedzibie Zarządu w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 8/10.