Zarząd Zieleni Miejskiej Łódź

Cmentarze komunalne


Fakty i ludzie - broszura


Trzema cmentarzami komunalnymi w Łodzi (Doły, Szczecińska, Zarzewska) administruje Zarząd Zieleni Miejskiej.

Do podstawowych zadań ZZM jako administratora nekropolii należą:

  • Udostępnianie miejsc grzebalnych niezależnie od wyznania i światopoglądu oraz umożliwienie organizowania ceremoniałów pogrzebowych z tym związanych,
  • Sprawowanie ogólnego nadzoru nad wykonywanymi usługami pogrzebowymi w części świadczonej na administrowanych cmentarzach,
  • Stwarzanie wszystkim firmom pogrzebowym jednakowych warunków przy grzebaniu zmarłych,
  • Prowadzenie ksiąg cmentarnych,
  • Właściwe zagospodarowywanie i eksploatacja pól grzebalnych,
  • Kopanie i zasypywanie dołów grzebalnych,
  • Ekshumacje,
  • Należyte utrzymanie cmentarzy pod względem czystości i porządku,
  • Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i budowli,
  • Utrzymanie zieleni.

Cmentarze Komunalne w Łodzi

Aleja Zasłużonych na cmentarzu Doły

W Alei Zasłużonych oraz w innych kwaterach cmentarnych znaleźli miejsce wiecznego spoczynku znani Łodzianie (poniżej lista wg kolejności alfabetycznej).

Sprawy do załatwienia