Informacja o realizacji zadania:

Leczenie starodrzewu w parku zabytkowym oraz pomnika przyrody
"Aleja klonów srebrzystych"

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji

www.zainwestujwekologie.pl

Całkowita wartość zadania 188 276,58 zł

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi:  dotacja  161 847,00 zł

W ramach zadania wykonano :

  1. Zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie będącym pod ochroną (obwód do 250 cm) – 24 szt.
  2. Zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie będącym pod ochroną (pomniki przyrody) – 142 szt.
  3. Usunięto biomasę po przeprowadzonych pracach pielęgnacyjnych oraz oznakowano drzewa objęte pielęgnacją – 166 szt.

Informacja o realizacji zadania:

Wykaszanie siedlisk Łąkowych na terenie Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi w 2022 r.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji

www.zainwestujwekologie.pl

Całkowita wartość zadania: 52 995,06 zł

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi:  dotacja  39 351,00 zł

W ramach zadania wykonano :

1. Wykaszanie roślinności zielnej na terenie siedlisk łąkowych położonych w rejonie
      Bzura/Boruty (na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich) na obszarze 2,71 ha

2.  Wykaszanie roślinności zielnej na terenie siedlisk łąkowych położonych w  obszarze użytku
      ekologicznego ,,Międzyrzecze Bzury i Łagiewniczanki'' (na terenie otuliny Parku
      Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich) na obszarze 8,02 ha

3.  Wykaszanie roślinności zielnej na terenie siedlisk łąkowych położonych w rejonie "Góry
      na Rogach"(na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich) na obszarze
      3,95 ha


Informacja o realizacji zadania:

Poprawa warunków bytowych zwierząt wolno żyjących (dzikich)
 w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji

www.zainwestujwekologie.pl

Całkowita wartość zadania: 160 256,70 zł

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi:  dotacja  100 000,00 zł

W ramach zadania wykonano :

1. Pomieszczenie kwarantanny z wyposażeniem (klatki w zabudowie) – 1 szt.

2. Wolierę rozlotową dla ptaków drapieżnych– 1 szt.

3. Wolierę modułową dla ptaków zimujących– 1 szt.

4. Wolierę dla ptactwa wodnego – 1 szt.

5. Zakupiono inkubatory  – 2 szt. 

6. Remontu zagrody dla jeleniowatych (tarcica) – 10 m3


Metryka strony i historia zmian