RODO

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Retkińskiej 41, 94-004 Łódź, tel. 42 628 72 00, fax 42 632 92 90, e-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl, działający na podstawie Statutu jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Zieleni Miejskiej” w Łodzi, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/975/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 września 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Zieleni Miejskiej” w Łodzi i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2836), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXVII/1601/13 z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5584) i Nr XXIX/752/16 z dnia 11 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2394);
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem: dane.osobowe@zzm.lodz.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności Zarządu Zieleni Miejskiej w zakresie realizacji obowiązków wynikających z poniższych ustaw:
• ustawa z dnia 8 marca 1990 r .o samorządzie gminnym;
• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
• ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
• ustawa z dnia 31.01.1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
• ustawa z dnia 23 lipca 2003 r .o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
• ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
4) dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których:
• przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych, w celu wydania decyzji administracyjnej, prowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego, realizowania obowiązków prawnych nałożonych na administratora – art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO;
• gdy przetwarzanie to jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego wniosku, skargi – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
• gdy przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
• na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
5) Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych (Facebook, LinkedIn). W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane:
• w celu umożliwienia im aktywności na profilach;
• w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i działalności Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń;
• w celach statystycznych i analitycznych;
• ewentualnie mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami;
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na: promowaniu działalności Zarządu Zieleni Miejskiej (Palmiarni i Ogrodu Botanicznego);
6) administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie przewidzianym dla danej czynności obowiązującymi przepisami prawa (np. realizacja umowy, zadania publicznego, wydanie decyzji administracyjnej), zaś w pozostałym zakresie kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, numery identyfikacyjne;
7) odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w imieniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące, podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa, a także użytkownicy naszej strony internetowej lub profili w mediach społecznościowych, jak również operatorzy tych mediów;
8) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej a gdyby to miało miejsce, następować będzie to zgodnie z przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych w mediach społecznościowych, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez danego operatora poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, zgodnie z obowiązującą u operatora polityką prywatności. Jeśli chcą Państwo skorzystać z innych przysługujących Państwu praw, należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim operatorem;
9) dane osobowe będą przechowywane do realizacji obsługi bieżącej działalności Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi lub do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych;
10) posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
11) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, w tym obowiązki wynikające z RODO;
12) tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Panem/Panią osobiście w zakresie działań, które są naszą działalnością statutową;
13) gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy;
14) decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.