Sposób załatwienia sprawy:

W celu pochowania dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży, należy przedstawić w kancelarii cmentarza następujące dokumenty:

1. Oryginał karty zgonu (nie jest wymagana adnotacja urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu)

2. Akt urodzenia (jeśli został sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego)

Po przedstawieniu w/w dokumentów przyjęcie pochówku odbywa się analogicznie jak w przypadku osoby zmarłej żywo urodzonej.

Ekshumacja zwłok lub szczątków może nastąpić na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok lub zgodnie z decyzją sadu lub prokuratora.

Przez osobę uprawnioną do ekshumacji zwłok należy rozumieć osoby wymienione w Art. 10 ust. 1 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Osoby te mogą wykonywać swoje uprawnienia w kolejności zgodnie z zapisami w/w ustawy, chyba że osoba której pierwszeństwo w tym zakresie jest dalsze, przedstawi oświadczenie o braku sprzeciwu lub prawomocne orzeczenie  Sądu wskazujące ją jako osobę uprawnioną.

W celu przeprowadzenia ekshumacji należy:

1. Uzyskać zaświadczenie zarządcy właściwego cmentarza o wyrażeniu zgody na ekshumację zwłok lub szczątków.

2. Uzyskać zaświadczenie zarządcy cmentarza o wyrażeniu zgody na pochowanie ekshumowanych zwłok lub szczątków ludzkich.

3. Wystąpić do właściwego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie ekshumacji. Do wniosku należy załączyć w/w zaświadczenia.

4. Wybrać firmę pogrzebową, która dokona przewozu zwłok po ekshumacji w nowe miejsce pochówku. Należy zakupić skrzynię ekshumacyjną szczelnie wybitą blachą (ekshumacja przed upływem 20 lat) lub nową trumnę (ekshumacja po okresie demineralizacji).

5. Ustalić z zarządcą cmentarza datę przeprowadzenia ekshumacji oraz datę nowego pochówku.

Ekshumacje przeprowadza się we wczesnych godzinach rannych od 16 października do 15 kwietnia.

Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu.  W przypadku braku, gdy w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon nie jest określona przyczyna zgonu, do wniosku należy dołączyć dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie w/w choroby jako przyczyny zgonu.

Sposób załatwienia sprawy:

W celu rozłożenia ponownej opłaty na raty należy złożyć w kancelarii właściwego cmentarza pisemny wniosek zawierający następujące dane:

1. Imię i nazwisko dysponenta grobu,

2. Dokładny adres zamieszkania,

3. Numer telefonu,

4. Seria, numer, kto wydał dowód osobisty, nr PESEL

5. Dokładny nr grobu i nazwę cmentarza, na którym się znajduje,

6. Informacje dotyczące aktualnej sytuacji bytowej,

7. Informacje aktualnej sytuacji materialnej,

8. Dokumenty (kserokopie) potwierdzające sytuację materialną (miesięczny dochód netto- średnia z trzech miesięcy),

9. Propozycję okresu dokonywania wpłat ratalnych (miesięcznie lub kwartalnie)

10. Propozycja ilości rat.

Po rozpatrzeniu wniosku przez administratora cmentarza (w oparciu o przyjęte zasady rozkładania ponownej opłaty za grób) zostaje sporządzona umowa cywilnoprawna.

Sposób załatwienia sprawy:

W celu pochowania zmarłego, którego zwłoki lub prochy sprowadzane są zza granicy należy w kancelarii cmentarza przedstawić następujące dokumenty:

1. Oryginał lub odpis aktu zgonu poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza przysięgłego.

2. Tłumaczenie aktu zgonu poświadczone za zgodność z oryginałem przez tłumacza przysięgłego.

3. Świadectwo kremacji – oryginał lub tłumaczenie (w przypadku kremacji za granicą).

4. Kopia zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub urny z prochami zza granicy wydanego przez Prezydenta Miasta Łodzi (za pośrednictwem wydziału Spraw Społecznych UMŁ)

Po przedstawieniu w/w dokumentów przyjęcie pochówku odbywa się analogicznie jak w przypadku osoby zmarłej na terenie kraju.

Sposób załatwienia sprawy:

W celu dokonania ponownej opłaty za grób należy okazać:

1. Dokument zlecenia pochówku lub dowód opłaty za miejsce grzebalne (w przypadku zagubienia zlecenia pochówku dysponent grobu proszony jest o poświadczenie pisemne tego faktu).

2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby zmarłej.

Wpłaty dokonuje się gotówką lub przelewem na następujące konto: GETIN Noble Bank SA VIII POK Łódź, Al. Piłsudskiego 6,  Nr  13 1560 0013 2312 6179 3000 0011.

Na dokumencie przelewu muszą widnieć następujące dane: imię i nazwisko dysponenta, dokładny adres, nazwa cmentarza i oznaczenie grobu w układzie: kwatera-rząd-nr grobu.

Sposób załatwienia sprawy:

1. Okazanie przez osobę uprawnioną do pochowania  lub upoważnioną firmę pogrzebową oryginału karty zgonu z adnotacją Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.

2. Wskazanie grobu, do którego ma uprawnienie osoba zgłaszająca pogrzeb lub ustalenie nowego miejsca pochówku, zaproponowanego przez administrację cmentarza (w przypadku braku grobu w dyspozycji rodziny zmarłego).

3. Ustalenie rodzaju grobu (ziemny, murowany, urnowy, kolumbarium itp.), rodzaju obrządku (pogrzeb świecki lub z liturgią danego wyznania), wynajęcie kaplicy i ustalenie oprawy muzycznej ceremonii pogrzebowej oraz uzgodnienie daty (od poniedziałku do piątku) i godziny pogrzebu.

4. Uiszczenie opłaty za ustalony zakres usług wg obowiązującego cennika zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi. Oryginał faktury otrzymuje rodzina zmarłego lub upoważniona firma pogrzebowa. Zapłata następuje gotówką.

5. Wydanie przez kancelarię tzw. zlecenia pochówku potwierdzającego przyjęcie do wykonania pochówku na danym cmentarzu.

O Zarządzie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi został powołany przez Radę Miejską w dniu 1 października 2012 r. Jest jednostką miasta powołaną w celu zarządzania terenami zieleni miejskiej w Łodzi.

Kontakt

Adres: ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź
Telefony: 42 632 75 09 , 42 632 92 90
E-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl
Godziny pracy: pon. – pt. 7:30 – 15:30