Regulamin cmentarza

Celem umożliwienia oddawania należytej czci Zmarłym oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

1. Cmentarz jest otwarty codziennie w okresie : od 1 kwietnia do 30 września od godz. 7 do 20, w pozostałych miesiącach od godz. 8 do 17.

2. Kancelaria cmentarza czynna jest w dni robocze w godz. 8 do 16 (w okresie 01.04-30.09 we wtorki od godz. 8 do 17) i udziela wszelkich informacji zainteresowanym.

3. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do: zachowania ciszy, powagi i  szacunku należnych zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.

4. Przebywanie na terenie cmentarza dzieci w wieku przedszkolnym dozwolone jest wyłącznie pod opieką osób starszych. Za zorganizowane grupy odwiedzające cmentarz odpowiadają kierownicy tych grup.

5. Niedozwolone jest spożywanie na terenie cmentarza alkoholu i środków odurzających, przebywanie w stanie nietrzeźwym oraz wprowadzanie zwierząt.

6. Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób uprawnionych do pochowania zwłok określonych w art.10.Ust.1 z dn.31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm. ). Śmieci, przekwitłe rośliny itp. należy wrzucać do pojemników lub odnieść na miejsce w tym celu przeznaczone.

7. Sposób zagospodarowania cmentarza regulują odrębne przepisy zgodnie z nimi: ukształtowanie grobów indywidualnych, kwater zbiorowych, ustawienie nagrobków, pomników, tablic i innych oznak uczczenia zmarłych wymaga zgłoszenia do kancelarii cmentarza.

8. Niedozwolone jest samowolne:

- ustawianie ławek i utwardzanie przejść między grobami,

- ustawianie, przestawianie lub wynoszenie z cmentarza jego urządzeń,

- sadzenie drzew i krzewów lub ich usuwanie,

- zbieranie wszelkiego rodzaju roślin, kwiatów, nasion i zniczy.

9. Groby o wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o cmentarzach ( art. 6 ust. 4, art. 7. ust 5 ) oraz w ustawie o ochronie dóbr kultury z 15 lutego 1962 r. ( Dz. U. Nr  10 poz. 48 ze zm. – art. 5 ).

10. Wykonawcy robót kamieniarsko-budowlanych oraz pozostałe firmy i osoby fizyczne świadczące inne usługi na terenie cmentarza mogą sprowadzać potrzebny im sprzęt i materiały. Powierzone prace mogą wykonywać tylko w dni robocze od godz. 8 do 15, po uzyskaniu zezwolenia kierownictwa cmentarza, wniesieniu stosownych opłat oraz zgłoszeniu zakresu, daty i miejsca wykonania tych usług.

11. Dopuszcza się wjazd samochodami na teren cmentarza duchownych oraz innych osób organizujących oprawę ceremonii pogrzebowej.

12. W uzasadnionych przypadkach, po zgłoszeniu się do kancelarii cmentarza i uiszczeniu stosownej opłaty, dopuszcza się wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi.

13. Dopuszcza się wjazd pojazdów należących do Zarządu Zieleni Miejskiej  oraz pojazdów należących do pracowników ZZM, pełniących aktualnie obowiązki służbowe na terenie cmentarza. Pojazdy te powinny być oznaczone specjalnymi identyfikatorami.