Likwidacje grobów

W związku z deficytem wolnej powierzchni grzebalnej oraz w oparciu o ustawę z dn. 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz.  687 ze zm.) ŁZUK przeznacza pod ponowny pochówek groby nie opłacone tzn., w których pochówek został dokonany przed ponad 20 laty i nie wniesiono opłaty prolongacyjnej.

Tzw. likwidacja grobów nie opłaconych prowadzona jest sukcesywnie w poszczególnych kwaterach cmentarzy Doły i Zarzew od 2000 r., na cmentarzu Szczecińska od roku 2011.

O fakcie likwidacji społeczeństwo informowane jest poprzez:

• Ogłoszenia w prasie lokalnej

• Wywieszanie ogłoszeń w poszczególnych kwaterach i innych miejscach na terenie nekropolii,

• Rozkładanie kartek na poszczególnych grobach z prośbą o kontakt dysponentów  lub innych opiekunów grobu z kancelarią.

Po wstępnej kwalifikacji grobów na podstawie dokumentacji cmentarnej administrator dokonuje wizji lokalnej w terenie, sporządza materiał fotograficzny i protokolarną listę grobów ostatecznie zakwalifikowanych do likwidacji. W pierwszej kolejności w danej kwaterze likwidowane są groby nie posiadające nagrobków. W momencie likwidacji grobu z nagrobkami, zdemontowane elementy przechodzą na własność administratora jako mienie porzucone.