Cennik usług cmentarnych

Zarząd Zieleni Miejskiej pobiera opłaty za świadczone usługi na cmentarzach komunalnych zgodnie z Zarządzeniem Nr 4718/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta Łodzi.


Opłaty za pochowanie zwłok na cmentarzach komunalnych w Łodzi

(w złotych w wartości netto)

L.p. Wyszczególnienie

Cmentarz

Doły

Cmentarz

Zarzew

Cmentarz

Szczecińska

1 Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na okres 20 lat pod grób zwykły ziemny  
a jednomiejscowy 590 590 460
b dwumiejscowy w kierunku pionowym 890 890 690
c trzymiejscowy w kierunku pionowym 1220 1220 960
d dwumiejscowy w kierunku poziomym 1180 1180 955
e trzymiejscowy w kierunku poziomym 1760 1760 1370
f dziecięcy (od 1 roku do 6 lat) 280 280 220
g dla noworodka 140 140 125
h urnowy 350 350 250
2 Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na okres 20 lat w niszy urnowej 3110 - -
3 Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego pod grób murowany wielomiejscowy:  
a dwumiejscowy w kierunku pionowym 2095 2095 1610
b trzymiejscowy w kierunku pionowym 2885 2885 2220
c dwumiejscowy w kierunku poziomym 2885 2885 2220
d trzymiejscowy w kierunku poziomym 3590 3590 2760
4 Dopłata do miejsc grzebalnych
w przypadku, gdy usytuowane są przy głównych alejach cmentarnych
620 620 475
5 Opłata za korzystanie z domu przedpogrzebowego 250 250 -
6 Opłata eksploatacyjna na 20 lat (pobierana przy pochówku
i ponownej opłacie za grób)
500 500 500
7 Opłata z tytułu każdorazowego wjazdu pojazdów na teren cmentarza:  
a wózkiem 40 40 40
b samochodem osobowym 55 55 55
c samochodem osobowym z przyczepą 70 70 70
d samochodem dostawczym o ładowności do 0,9 t 70 70 70
e samochodem ciężarowym o ładowności od 0,9 t do 3,0 t 175 175 175
f samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 3,0 t 225 225 225
8 Opłata za czynności kancelaryjne
i terenowe oraz wykorzystanie mienia komunalnego związane z:
     
  pochowaniem oraz dochowaniem do istniejącego grobu trumny ze zwłokami osoby dorosłej 210 210 210
  pochowaniem oraz dochowaniem urny
z prochami, trumny ze zwłokami noworodka,   dziecka do lat 6 lub ze szczątkami
105 105 105
  ekshumacją zwłok lub szczątków ludzkich pochowanych w trumnie 250 250 250
  ekshumacją urny z prochami ludzkimi, zwłok noworodka lub dziecka do lat 6 pochowanego w trumnie 150 150 150
9 Opłata za czynności administracyjne związane z przedłużeniem terminu zachowania grobu, miejsc rezerwowych lub przekształcenie miejsca grzebalnego 15 15 15
10 Opłata za ponowne udostępnianie niszy urnowej na kolejne 20 lat 1110 - -


Uwaga:  

1. Do opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki wynikającej z ustawy o podatku od towarów i usług, (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846,960,1052,1206
2. W przypadku wnoszenia opłat za ponowne udostępnianie miejsca grzebalnego na okres 20 lat pod grób zwykły ziemny (poz. 1 i poz. 2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby dysponującej grobem, dopuszcza się możliwość rozkładania należności na raty; maksymalny okres spłaty – 48 miesięcy. Niespłacenie pełnej wysokości rat w określonym terminie skutkuje przejęciem przez administratora cmentarza prawa do dysponowania miejscem grzebalnym od daty, w której rata winna być wpłacona. Wpłacone przez osobę dysponującą grobem dotychczasowe kwoty rat podlegają zwrotowi w wartości nominalnej.
3. Obowiązuje zasada ciągłości opłat za użytkowane groby. Opłata za następne 20 lat naliczana jest od daty upływu poprzednich 20 lat, za które grób był opłacony.
4. Opłatę za wydłużenie terminu zachowania miejsca grzebalnego w związku z dochowaniem do grobu albo do niszy w kolumbarium, ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn stawki opłaty za 1 rok i różnicy lat pomiędzy rokiem, w którym minie 20 lat od dochowania, a rokiem, do którego miejsce grzebalne było opłacone. Stawka opłaty za 1 rok stanowi 1/20 stawki za okres 20 lat (poz. 1 i 2).

Informacja dla osób dokonujących ponownej opłaty przelewem:

Przy wnoszeniu opłat związanych za przedłużaniem ważności zachowania grobu lub miejsca rezerwowego należy doliczyć opłatę administracyjną w wysokości 15,00 zł netto.
Na dokumencie przelewu muszą widnieć następujące dane: imię i nazwisko oraz dokładny adres dysponenta grobu, nazwa cmentarza i oznaczenie grobu w układzie: kwatera-rząd-nr grobu.
Nr konta:  
GETIN Noble Bank SA VIII POK Łódź, Al. Piłsudskiego 6
13 1560 0013 2312 6179 3000 0011