Cmentarze

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi administruje trzema cmentarzami komunalnymi:

 1. DOŁY
 2. SZCZECIŃSKA
 3. ZARZEW

Do podstawowych zadań ZZM jako administratora nekropolii należą:

 1. - Udostępnianie miejsc grzebalnych niezależnie od wyznania i światopoglądu oraz umożliwienie organizowania ceremoniałów pogrzebowych z tym związanych,
 2. - Sprawowanie ogólnego nadzoru nad wykonywanymi usługami pogrzebowymi w części świadczonej na administrowanych cmentarzach,
 3. - Stwarzanie wszystkim firmom pogrzebowym jednakowych warunków przy grzebaniu zmarłych,
 4. - Prowadzenie ksiąg cmentarnych,
 5. - Właściwe zagospodarowywanie i eksploatacja pól grzebalnych,
 6. - Należyte utrzymanie cmentarzy pod względem czystości i porządku,
 7. - Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i budowli,
 8. - Utrzymanie zieleni.