ZZM

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi został powołany przez Radę Miejską w dniu 1 października 2012 r. Jest jednostką miasta powołaną w celu zarządzania terenami zieleni miejskiej w Łodzi.

Zarząd jest jednostką budżetową, finansowaną z budżetu miasta Łodzi, podległą Prezydentowi Miasta Łodzi.

Przedmiotem działalności Zarządu jest:

1) Wykonywanie zadań pozostających w zakresie utrzymania parków oraz zieleńców na terenie miasta Łodzi w szczególności:

a) programowanie i planowanie zieleni o charakterze urządzonym,

b) prowadzenie bieżącej konserwacji zieleni oraz prac rewaloryzacyjnych na terenach administrowanych przez Zarząd,

c) urządzanie nowych obszarów parków i zieleńców na terenie miasta Łodzi,

d) podejmowanie działań interwencyjnych (w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie przyrody) dotyczących utrzymania we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością miasta Łodzi, nieoddanych we władanie osobom trzecim;

2) Planowanie oraz bieżące utrzymanie zieleni wysokiej (drzew i krzewów) oraz zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych;

3) Zarządzanie powierzonymi w administrowanie Zarządowi lasami miejskimi poprzez:

a) programowanie i planowanie rozwoju lasów,

b) prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej,

c) utrzymanie równowagi przyrodniczej przy jednoczesnym przystosowaniu lasów miejskich do celów wypoczynku i rekreacji;

4) Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miasta Łodzi;

5) Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt;

 

6) Prowadzenie Ogrodu Botanicznego poprzez:

a) prowadzenie udokumentowanych kolekcji roślinnych,

b) zapewnienie odpowiednich warunków siedliskowych i właściwej pielęgnacji nasadzeń, w szczególności dla ochrony oraz rozmnażania ex-situ gatunków roślin rzadkich i ginących,

c) edukacja w zakresie ochrony gatunkowej roślin i grzybów oraz ochrony przyrody, środowiska i bioróżnorodności,

d) prowadzenie działalności naukowej zgodnej z profilem merytorycznym Ogrodu,

e) współpraca z ogrodami botanicznymi i innymi pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą;

7) Prowadzenie edukacji przyrodniczej oraz popularyzowanie aktywnych form wypoczynku z wykorzystaniem zasobów powierzonych Zarządowi;

8) Współpraca z innymi podmiotami, w tym jednostkami pomocniczymi, w zakresie statutowych zadań Zarządu.